Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Interesting Facts About Butterflies/Հետաքրքիր փաստեր թիթեռների մասին

1.The wings of butterfly are transparent. /Թիթեռի թևերը թափանցիկ են:

2.There are almost 20.000 species of butterflies./Կա թիթեռի 20.000 տեսակ:

3.Butterflies use their feet to taste./Թիթեռները համտեսելու համար օգտագործում են իրենց ոտքերը:

4.Butterflies live only some weeks./Թիթեռները ապրում են մի քանի շաբաթ:

5.The most widespread butterfly is the white one./Ամենատարածված թիթեռը սպիտակ թիթեռն է:

6.Butterflies actually have four wings, instead of  two./Թիթեռները իրականում ունեն ոչ թե 2, այլ՝ 4 թև:

                                                                                                                             Աղբյուրը

                                                   Նյութը պատրաստել է Արարատի մարզ, գյուղ Արբաթի

միջն. դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորող՝ Սիլվա Գաբրիելյանը

Создайте блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑